STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO EKORAJ

W BOGDANOWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

 1. Przedszkole „EKORAJ", zwane dalej „przedszkolem" jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Bogdanowie.
 3. Osobą prowadzącą przedszkole jest osoba fizyczna Violex Violetta Rychlińska.
 4. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Ekoraj".

 

2

 1. Przedszkole działa na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszego statutu.

3

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, wyłączając przerwy świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do zamknięcia palcówki na jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy wypada on pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy oraz jednorazowo w roku kalendarzowym na 5 do 10 dni roboczych w miesiącach letnich.
 3. Dyrekcja zastrzega sobie prawo zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych (awaria, brak prądu itp.)
 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( istnieje możliwość przedłużenia pobytu dziecka na życzenie rodziców).

4

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje budżetu miasta.
 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka krótszej niż 14 kolejnych dni w danym miesiącu.
 3. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci – śniadanie, obiad, podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Opłata za wyżywienie jest płatne do 5 dnia kolejnego miesiąca.
 4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

5

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Dzieci uczestniczą w grupowych zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej (nauka języka angielskiego , zajęcia muzyczne, ekologiczne, zajęcia plastyczne, częściowo wyjścia na wycieczki).
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować dodatkowe zajęcia grupowe.
 5. Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia indywidualne z języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, a także zajęcia terapeutyczne z psychologiem i pedagogiem specjalistą.
 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 7. Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową opłatą może organizować imprezy dla dzieci również w dni wolne od pracy.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia w szczególności:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
  2. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  3. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  4. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

7

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno. Cel wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  7. wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;
  8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  9. pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
  12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 2. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:
  1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka; wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3. wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi; stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  6. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka, kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)
  7. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
  10. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  11. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
  12. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości; tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
  13. umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby; rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
  14. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  17. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego a sposób realizacji zadań ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych

8

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
  4. współpracuje ze specjalistami zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

9

 1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela.

Rozdział III

Organy przedszkola

10

 1. Organami przedszkola są:
  1. osoba prowadząca – Dyrektor Naczelny
  2. Dyrektor do spraw dydaktycznych
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
 3. Zadania dyrektora Naczelnego są następujące:
  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. koordynowanie opieki nad dziećmi,
  3. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  4. współpraca z rodzicami,
  5. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  6. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego,
  7. prowadzenie dokumentacji administracyjnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zadania dyrektora do spraw dydaktycznych są następujące:
  1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. wydawanie poleceń w zakresie swoich kompetencji,
  3. nadzorowani i monitorowanie przebiegu nauczania w przedszkolu,
  4. koordynowanie opieki nad dziećmi,
  5. współpraca z rodzicami,
  6. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
 3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez wychowawców i dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. sale zajęć dla poszczególnych grup i do leżakowania,
  2. łazienki dla dzieci i personelu,
  3. szatnię,
  4. zaplecze kuchenne, cateringowe
  5. pomieszczenie socjalne – biurowe,
  6. pomieszczenie gospodarcze,
  7. pomieszczenie do pracy indywidualnej, terapii logopedycznej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, itp.
  8. Hol zabawowy.
 5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 6. Wszystkie sprawy organizacyjne zawarte są regulaminach przedszkola.

Rozdział V

Wychowankowie Przedszkola

12

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  4. poszanowania jego godności osobistej,
  5. poszanowania własności,
  6. opieki i ochrony,
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  8. akceptacji jego osoby.
 3. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:
  1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
  2. rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego,
  3. występuje brak współpracy rodziców z dyrekcją i personelem przedszkola.

 

Rozdział VI

Rodzice

13

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu oraz podpisanej umowy,
  2. respektowanie regulaminu przedszkola
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie pisemnym rozliczeniem z otrzymanym od dyrekcji do 1-go każdego miesiąca
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

14

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

15

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu jeden lub dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

16

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania grupowe,
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami,
  3. zajęcia otwarte.

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

17

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów itp.,
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  12. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
  13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  14. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
  15. respektowanie zakresu obowiązków w aktach osobowych.

 

18

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  3. ustalenia form pomocy psychologiczno pedagogicznej,
  4. włączenia ich w działalność przedszkola.

 

19

 1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalane jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

20

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi.
 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor naczelny w formie pisemnej znajdujący się w aktach osobowych każdego z pracowników..

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

21

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

22

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
 2. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

23

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

24

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2022.