Regulamin Przedszkola Niepublicznego Ekoraj
w Bogdanowie


§ 1

Organizacja Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy   świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Do dnia 31 maja każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień).
 3. Praca przedszkola w okresie wakacyjnym uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
 4. Praca z dziećmi prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 5. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30.
 6. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 7. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 8. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Z początkiem nowego roku przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z listy wychowanków roku poprzedzającego.
 10. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci w  zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.
 11. Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszcza się możliwość łączenia grup.
 12. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 13. Nauczyciel realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 14. Przedszkole sprawuje nad dziećmi opiekę, odpowiednio do ich wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka jak i możliwości lokalowych placówki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
 15. Wszystkie dzieci zgłoszone do Przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 16. Przedszkole prowadzi diagnozę pedagogiczną każdego dziecka w celu monitorowania jego indywidualnego rozwoju i współpracuje z rodzicami w zakresie opieki, wychowania i kształcenia ich dzieci.
 17. Żywienie dzieci odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
 18. Dzieci zapewnione mają trzy posiłki  dziennie.

 

§ 2

Zadania  Przedszkola

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.
 3. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
 4. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.
 5. Troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 6. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 7. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 8. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 9. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 10. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

§ 3

Przedszkole  a Zdrowie  Dziecka

 1. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do Przedszkola dzieci zdrowych.
 2. Nie przyprowadzamy dzieci, które są przeziębione, chore lub są w trakcie leczenia antybiotykowego.
 3. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 4. Obowiązkiem rodzica, w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
 5. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje.
 7. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
 8. Na dwór wychodzimy codziennie chyba, że zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.
 9. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw lub spacer.
 10. Obowiązkiem rodzica jest niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§ 4

Prawa i Obowiązki Dziecka

Dziecko ma prawo do:

 1. Uznania jego podmiotowości w procesie dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym przebiegającym w Przedszkolu.
 2. Opieki i ochrony prawnej.
 3. Poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności i własności.
 4. Wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.
 5. Wyrażania własnych poglądów.
 6. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
 7. Ochrony zdrowia, wypoczynku i czasu wolnego.
 8. Korzystania z dóbr kultury.
 9. Informacji i znajomości swoich praw.
 10. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
 11. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
 12. Badania i eksperymentowania.
 13. Zdrowego jedzenia.

 

 

Dziecko ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zawartych umów.
 2. Dbać i szanować swoją i cudzą własność.
 3. Dbać o swój wygląd i estetykę ubrania.
 4. Nie krzywdzić siebie i innych.
 5. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw.
 6. Nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
 7. Postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

 

§ 5

Prawa i Obowiązki Rodziców

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie.
 2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.

 

 

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Statutu Przedszkola, niniejszego regulaminu, i innych procedur obowiązujących w Przedszkolu.
 2. Terminowego uiszczania opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 5-tego każdego miesiąca.
 3. Przyprowadzania do Przedszkola zdrowego dziecka.
 4. Informowania o wszelkich problemach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka oraz bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu w tym chorobach, alergiach, uczuleniach itp.
 5. Powiadamiania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w zakresie danych, w szczególności dotyczących adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru telefonu.
 6. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie wydane.
 7. Udziału w organizowanych w Przedszkolu zebraniach.
 8. Zgłaszania każdorazowo ( telefonicznie lub osobiście) spóźnienia dziecka w danym dniu i powiadamiania o dłuższej, planowanej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą lub wyjazdem.
 9. Przestrzegania zasad ustalonych z nauczycielem dotyczących prawidłowego funkcjonowania grupy oraz zasad współżycia społecznego.

 

§ 6

Opłaty

 1. Za pobyt dziecka w Przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość zależna jest od długości dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu.
 2. Opłaty za Przedszkole należy dokonywać do 5-tego dnia każdego miesiąca, na konto Przedszkola. Numer konta podany jest do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.
 3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka krótszej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym miesiącu.
 4. W sytuacji zalegania z odpłatnością, osoba prowadząca Przedszkole nalicza odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 i 482 Kodeksu Cywilnego. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora placówki, termin płatności może ulec zmianie.
 5. Opłata rekrutacyjna w wysokości pobierana jest jednorazowo w momencie przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 6. Rodzice ponoszą koszty dziennego wyżywienia dziecka.
 7. W przypadku, gdy przedszkole będzie organizowało wycieczkę lub uroczystość     wymagającą większego nakładu środków finansowych (Mikołajki, Wigilia, Dzień Dziecka), istnieje możliwość dodatkowej zbiórki pieniędzy.

 

§ 7

Zasady Rezygnacji z Usług Świadczonych Przez Przedszkole

 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez Przedszkole wymaga wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, z zachowaniem formy pisemnej i 30 – dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Przedszkole staje się skuteczna na koniec 30 dniowego okresu wypowiedzenia w/w umowy.
 3. Jeśli 30 dniowy okres wypowiedzenia obejmuje kolejny miesiąc kalendarzowy rezygnacja staje się skuteczna na koniec tego miesiąca.
 4. Złożenie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług nie zwalnia rodzica od pokrycia opłat bieżących, wynikających z w/w umowy, aż do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku powiadomienia o rezygnacji z Przedszkola uiszczona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 6. Dyrektor wraz z osoba prowadzącą Przedszkole ma prawo do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku naruszenia przez rodziców/prawnych opiekunów postanowień zawartych w Statucie oraz Regulaminie Przedszkola.

 

§ 8

Postanowienia Końcowe

       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Wszystkie sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie przedszkola w obecności zainteresowanych stron.
 2. Regulamin podany jest do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola.
 3. Rodzice powiadamiani są o wszelkich zmianach w Regulaminie Przedszkola.